การรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ

SBOBET

เมื่อเกิดภาวะความเครียดและเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน การว่ายน้ำจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ นอกจากนี้การว่ายน้ำยังช่วยทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆ  โดยสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ก็เหมาะกับการว่ายน้ำอย่างมาก เพราะจะทำให้ผ่อนคลาย และสนุกสนาน

คุณภาพน้ำมีความสำคัญต่อสระว่ายน้ำ ถ้าหากว่าน้ำสกปรก ก็จะเกิดอันตรายต่อผู้เล่นและเสี่ยงที่เกิดจะโรคร้ายต่างๆตามมา ผู้ดูแลควรดูแลรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำ ซึ่งมีวิธีการรักษา ดังนี้

  1. ทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำและที่สำหรับใช้ล้างเท้าในทุกวัน หลังจากเปิดการใช้สระ

ว่ายน้ำแล้ว

  1. จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำโดยเฉพาะไว้ประจำสระว่ายน้ำ
  2. สิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ ให้รีบกำจัดออกทันที
  3. จัดทำป้ายแสดงกฎ และข้อบังคับ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
  4. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแล และปรับปรุงคุณภาพของน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่

ในมาตรฐาน

  1. จัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบปริมาณคลอรีนและค่าความเป็นกรด – ด่างของน้ำ

ไว้ประจำสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำทุกที่จะต้องมีคุณภาพน้ำที่ผ่านมาตรฐาน โดยดูแลก็ต้องหมั่นทำความสะอาดสระว่ายน้ำให้มีความสะอาดเสมอ หากเผลอละเลย สระว่ายน้ำจะกลายเป็นสระที่มีแต่เศษใบไม้ ฝุ่น และคราบสกปรก ส่งผลต่อสุขภาพตามมา นอกจากผู้ดูแลจะต้องทำหน้าที่รักษาความสะอาดของสระแล้ว ผู้เข้ามาใช้บริการก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลรักษา โดยปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับ เท่านี้ทุกคนก็จะมีสระว่ายน้ำที่สะอาดให้ได้ใช้